Like Chart TOP 10 Бүгдийг үзэх

2021/10/18 - 2021/10/24
   

Шинээр

1

Өмнөх 7 хоногт: -
Дээд байр: 1
Нийт 7 хоног: 30

Шинээр

2

Өмнөх 7 хоногт: -
Дээд байр: -
Нийт 7 хоног: -

Шинээр

3

Өмнөх 7 хоногт: -
Дээд байр: 8
Нийт 7 хоног: 3

Шинээр

4

Өмнөх 7 хоногт: -
Дээд байр: -
Нийт 7 хоног: -

Шинээр

5

Өмнөх 7 хоногт: -
Дээд байр: -
Нийт 7 хоног: -

Шинээр

6

Өмнөх 7 хоногт: -
Дээд байр: -
Нийт 7 хоног: -

7

Өмнөх 7 хоногт: 9
Дээд байр: 5
Нийт 7 хоног: 21

8

Өмнөх 7 хоногт: 7
Дээд байр: 1
Нийт 7 хоног: 36

9

Өмнөх 7 хоногт: 7
Дээд байр: 3
Нийт 7 хоног: 15

Шинээр

10

Өмнөх 7 хоногт: -
Дээд байр: 1
Нийт 7 хоног: 49
Бичлэг нэмэх