Like Chart TOP 10 Бүгдийг үзэх

2020/11/23 - 2020/11/29
   

1

Өмнөх 7 хоногт: 1
Дээд байр: 1
Нийт 7 хоног: 52

2

Өмнөх 7 хоногт: 2
Дээд байр: 1
Нийт 7 хоног: 52

Шинээр

3

Өмнөх 7 хоногт: -
Дээд байр: -
Нийт 7 хоног: -

Шинээр

4

Өмнөх 7 хоногт: -
Дээд байр: -
Нийт 7 хоног: -

Шинээр

5

Өмнөх 7 хоногт: -
Дээд байр: -
Нийт 7 хоног: -

Шинээр

6

Өмнөх 7 хоногт: -
Дээд байр: 8
Нийт 7 хоног: 3

7

Өмнөх 7 хоногт: 8
Дээд байр: 5
Нийт 7 хоног: 20

Шинээр

8

Өмнөх 7 хоногт: -
Дээд байр: 1
Нийт 7 хоног: 13

Шинээр

9

Өмнөх 7 хоногт: -
Дээд байр: -
Нийт 7 хоног: -

10

Өмнөх 7 хоногт: 4
Дээд байр: 1
Нийт 7 хоног: 44
Бичлэг нэмэх